Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP
Ngày 08/12/2022

Tin tức khác