QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá
Ngày 27/10/2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN KHÊ

 

Số: ../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

An Khê, ngày 13 tháng 05 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá

                                   

                                   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN KHÊ

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 của chính phủ về phương hướng chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa;

Căn cứ hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá huyện Quỳnh Phụ về việc củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá xã;

Xét đề nghị của Trưởng trạm y tế xã An Khê.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá  xã An Khê gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1.

Ông Đỗ Thanh Đoàn

- Phó chủ tịch UBND xã

- Trưởng ban

2.

 Ông Đỗ Bá Tiệp

- Trạm trưởng TYT

- Phó ban

3.

 Bà Nguyễn Thị Lệ

- Cán bộ TYT xã

- Thư ký

4.

Ông Nguyễn Văn Hải

- Trưởng công an xã

- Uỷ viên

5.

Bà Nguyễn Thị Phương

 - Cán bộ Tư pháp

- Uỷ viên

6.

Bà Đinh Thị Khuyên

- Công chức TC-KH

- Uỷ viên

7.

Ông Đỗ Thanh Giang

- Công chức văn hóa xã

- Uỷ viên

8.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi

- CT Mặt trận xã

- Uỷ viên

9.

Bà Đinh Thị Hà

- Công chức LĐTBXH

- Uỷ viên

10.

Bà Ngô Thị Liên

- CT Hội phụ nữ

- Uỷ viên

11.

Ông Nguyễn Duy Hởi

- CT Hội nông dân

- Uỷ viên

12.

Ông Nguyễn Công Cảo

- CT Hội CCB xã

- Uỷ viên

13.

Ông Nguyễn Hữu Tuân

- Bí thư Đoàn xã

- Uỷ viên

14.

Ông Ngô Quang Kỉnh

- CT Người cao tuổi

- Uỷ viên

15.

Bà Đỗ Thị Nhung

- HT trường Mầm non

- Uỷ viên

16.

Bà Phạm Thị Phượng

- HT trường Tiểu học

- Uỷ viên

17.

Ông Nguyễn Thanh Hùng

- HT trường THCS

- Uỷ viên

18.

Ông Ngô Mạnh Đằng

- Phụ trách Trưởng đài truyền thanh

- Uỷ viên

 

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá có nhiệm vụ sau:

Căn cứ tình hình kinh tế xã hội của xã, các văn bản chính sách của nhà nước, luật phòng chống tác hại thuốc lá, Nghị định 176 của chính phủ nghiên cứu đề xuất tham mưu với Đảng ủy – HĐND – UBND xã về các biện pháp, hình thức giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của nhân dân.

Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo do đồng chí trưởng ban quy định và phân công.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Văn phòng UBND xã và các ông bà có tên ghi ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TT Đảng – HĐND;

- Lãnh đạo UBND;

- BCĐ xã; các ngành liên quan;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Ngô Văn Tuấn

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 386
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác