V/v Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
Ngày 27/10/2020

V/v Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ AN KHÊ

 

Số: 39/UBND-VP

V/v Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Khê, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các đồng chí Hiệu trưởng

 

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, nghị quyết HĐND xã, chương trình công tác của UBND xã về công tác giáo dục đào tạo. Để đảm bảo kế hoạch cho năm học mới, UBND xã yêu cầu các đồng chí Hiệu trưởng thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào kế hoạch triển khai của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, các trường tham mưu, chuẩn bị nội dung báo cáo Đảng uỷ, UBND xã công tác chuẩn bị cho năm học mới.

2. Kế hoạch tu sửa CSVC, năm học 2020 -2021

3. Thời gian chương trình Lễ  Khai giảng.

4.  Báo cáo kết quả quyết toán, sử dụng kinh phí thu đóng góp của học sinh  và công tác xã hội hóa giáo dục trong năm học  2019-2020. Đồng thời xây dựng kế hoạch, dự kiến định mức thu quản lý kinh phí năm học 2020-2021.

5. Thời gian xét duyệt kế hoạch báo cáo, thu các khoản năm 2019-2020 sẽ có lịch thông báo sau.

 Nhận công văn, yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- TT Đảng - HĐND, UBND xã;

- Hiệu trưởng;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 383
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác