Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn
Ngày 27/10/2020

Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN KHÊ

 

Số: 15/UBND-VP

 

Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn trường học khi học sinh đi học trở lại

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

An Khê, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:  ………………………………………………………….

 

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1938/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại  và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Thông báo số 404/TB-SGDĐT ngày 27/4/2020 về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đi học trở lại và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn trường học. UBND xã An Khê yêu cầu các nhà trường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn trường học khi học sinh đi học trở lại cụ thể như sau:

1. Đối tượng, thời gian đi học trở lại:

- Học sinh lớp 9 tiếp tục đi học

- Trẻ Mầm non, học sinh tiểu học, học sinh khối 6,7,8 THCS đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 

2. Phương pháp tổ chức dạy và học: Thực hiện theo Thông báo số 404/TB-SGDĐT ngày 27/4/2020 của Sở GĐ&ĐT Thái Bình.

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh:

- Các nhà trường thực hiện nghiêm túc các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại.

+ Tổ chức khử khuẩn bàn ghế, trường lớp và các khu vực quanh cơ quan trước khi học sinh đi học trở lại.

+ Xây dựng Kế hoạch các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở các thời điểm: Trước khi học sinh đến trường, khi học sinh đến trường, kết thúc mỗi buổi học….

+ Thực hiện rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế : Máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay…

+ Yêu cầu các em đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời gian ở trường…

- Báo cáo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã để xử lý những trường hợp nghi ngờ mắc Covid -19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của trẻ em, học sinh để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Nhận công văn, yêu cầu các đồng chí nghiêm túc tổ chức thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 380
Tổng số điểm của bài viết là: 77 trong 24 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác